Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în localități

Începând cu data de 2 decembrie 2020, au intrat în vigoare prevederile legale din legea eficienței energetice nr. 121/2014 legate de o categorie foarte importantă de consumatori finali de energie - localitățile cu peste 5.000 de locuitori. Astfel, acestea au obligația de a elabora până la 30 septembrie 2021 un Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) pentru a evita amenzi între 15.000-30.000 RON.

Care sunt legile care stipulează necesitatea elaborării unui program de îmbunătățire eficiență energetică

Legea eficienței energetice nr. 121/2014, modificată prin Legea nr. 160/2016 și OUG nr. 184/2020, stipulează la art. 9 alin. (20): „Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (14) lit. a) şi b)”.

La art. 18 din Legea nr. 121/2014, modificată și completată prin Legea nr. 160/2016 și, ulterior, prin OUG nr. 184/2020, se stipulează la alin. (1), litera t:

„(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

t) nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor art. 9 alin. (20)”.
Art. 18 alin. (2) din aceeași lege stipulează la litera k:

„(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

k) contravenția prevăzută la alin. (1) lit. t), cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei”.

Manager energetic QM

Programele de îmbunătățire a eficienței energetice pentru localități sunt elaborate de manageri energetici atestați de ANRE/MEEMA. Un Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) are ca scop principal evaluarea consumurilor energetice dintr-o localitate și identificarea măsurilor de creștere a eficienței energetice.

Pentru a evita eventualele sancțiuni impuse de legea eficienței energetice autorităților administrației publice locale cu o populație de peste 5.000 de locuitori, compania QUARTZ MATRIX își oferă sprijinul în elaborarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) pentru localități (UAT-uri) care nu au elaborat acest plan.

QUARTZ MATRIX este atestată ANRE/MEEMA, ca manager energetic, pentru a elabora programe de îmbunătățire a eficienței energetice la localități cu populație de peste 5.000 de locuitori.

Servicii oferite pentru eficiența energetică a localităților

Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice 2021

1. Elaborarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE), care trebuie înaintat de localități până la 30 septembrie 2021 la MEEMA

2. Actualizarea anuală a PIEE existent, care va fi înaintat la MEEMA până la data de 30 septembrie a fiecărui an

3. Identificarea tipurilor de fluide energetice pe centre de consum la nivelul localității (UAT)

4. Calcularea energiei consumate pe fiecare tip (electrică, termică, combustibil, biomasă etc.) la nivelul centrelor de consum și a localității (UAT)

5. Analiza consumului de energie de pe raza localității (UAT)

6. Identificarea și propunerea de măsuri de creștere a eficienței energetice fără costuri, care necesită costuri reduse sau care impun investiții

7. Stabilirea împreună cu reprezentanții localității (unității administrativ teritoriale) a unui plan de măsuri de creștere a eficienței energetice pe termen scurt, dar și pe minim 3-6 ani

8. La elaborarea PIEE, se analizează întregul potențial energetic al localității, pe fiecare centru de consum: clădiri rezidențiale, clădiri publice, sistemul de iluminat public, sistemul de termoficare, sistemul de transport public, sistemul public de salubritate, potențialul de producere a energiei din surse regenerabile și/sau recuperabile

9. Efectuarea de analize și rapoarte privind eficiență energetică la nivelul localității și pe anumite sectoare

10. Calcularea indicatorilor de eficiență energetică ce vor permite localității (UAT) compararea performanței energetice locale cu valorile de referință naționale și/sau europene

11. Analiza PIEE existent (după caz) și monitorizarea influenței măsurilor de eficiență energetică incluse în acesta

12. Consilierea localității (UAT) pentru întocmirea caietelor de sarcini în vederea achiziționării de echipamente, instalații și servicii cu impact pozitiv asupra eficienței energetice

Panou electric

Beneficii pentru localități și primării în urma întocmirii Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice de către Quartz Matrix

Evitarea sancțiunilor

Evitarea plății sancțiunilor prevăzute de Legea eficienței energetice nr. 121/2014, modificată și completată prin OUG nr. 184/2020, respectiv amenzi contravenționale în cuantum de la 15.000 la 30.000 lei

Configurarea unei baze de date

Configurarea unei baze de date privind consumurile energetice și defalcarea acestora pe tipuri de energie și centre de consum

Economisirea energiei

Identificarea posibilităților de economisire a energiei la nivelul localității (UAT) și de reducere a impactului asupra mediului

Realizarea unei strategii energetice

Structurarea unei strategii energetice la nivelul localității (UAT)

 

  • Preocuparea pentru economisirea resurselor energetice este de interes major pentru comunitatea europeană, dar și pentru întreaga lume. Totodată, creșterea eficienței energetice are un rol decisiv în reducerea impactului asupra mediului.
  • România este parte a convențiilor internaționale pentru creșterea eficienței energetice și schimbărilor climatice. În această conjunctură, țara noastră a adoptat o serie de măsuri și reglementări pentru creșterea eficienței energetice în toate domeniile vieții economice și sociale. Există în acest sens un Plan Național de Acțiune privind Eficiența Energetică (PNAEE IV) și un Plan Național Integrat în domeniul Energie și Schimbărilor Climatice, cu obiective clare și importante până în 2030.
  • Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, reglementează implementarea eficienței energetice în România. Scopul acestei legi îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea și aplicarea politicii naționale în domeniul eficienței energetice în vederea atingerii obiectivului național de creștere a eficienței energetice. Măsurile de politică în domeniul eficienței energetice se aplică pe întreg lanțul: resurse primare, producere, distribuție, furnizare, transport și consum final de energie.
  • În vederea aplicării prevederilor legii privind eficiența energetică, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) acționează prin Direcția Eficiență Energetică (DEE), structură organizatorică la nivelul autorității publice centrale, cu atribuții privind elaborarea și aprobarea politicilor și legislației primare și secundare în domeniul eficienței energetice la nivelul consumatorilor finali de energie.
  • Îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
  • Tipurile de energie utilizate de consumatorii finali sunt: energia electrică, energia termică, combustibilii și carburanții (gaze naturale, motorină, benzină, lemne de foc etc.).

Aveți nevoie de consultanță? Intrați în contact cu noi.

Dacă faceți parte din categoria de consumatori avizată (localități cu peste 5.000 de locuitori) și doriți să aflați mai multe detalii despre serviciile noastre de consultanță și infrastructură energetică, completați formularul de contact și vom reveni cu un răspuns în maxim 2 zile lucrătoare.

       E-mail: [email protected]
Tel fix: 0232.217.248
        Tel mobil: 0726.767.890

Surse informații:

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 1 august 2014;

Legea nr. 160/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 26 iulie 2016;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2020, XVI, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 9 ianuarie 2020;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 184/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1019 din 2 noiembrie 2020;

Planul Național de Acțiune privind Eficiența Energetică (PNAEE IV), aprobat prin GH nr. 203/2019;

Planul Național Integrat în domeniul Energie și Schimbărilor Climatice 2021-2030;

https://portal.anre.ro/PublicLists/ListeEficienta/ManagerEF;

http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/Tabel_SPSE_21_decembrie_2020-2.pdf